logo
Pasirinkite periodą
Paieška žemėlapyje
Meniu

BILIETŲ DRAUDIMO SĄLYGOS

T-TI-20211-LT

SU DRAUDIMO SUTARTIMI SUSIJĘ ASMENYS
 1. Draudikas yra If P&C Insurance AS (registracijos Nr. 10100168), Lõõtsa 8A, Talinas, Estijos Respublika. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Harju apskrities teismo registrų skyriuje), veikianti per If P&C Insurance AS filialą (kodas 302279548, T. Narbuto g. 5, 08105, Vilnius, Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre), (toliau – „If“).
 2. Draudėjas yra „Nacionalinis bilietų platintojas“, registracijos Nr. 302598528, adresas: Bokšto g. 10-12, 01126 Vilnius, Lietuva, (toliau – „Nacionalinis bilietų platintojas“).
 3. Draudimo sutarties šalys yra „If“ ir „Nacionalinis bilietų platintojas“.
 4. Apdraustasis ir naudos gavėjas yra bilieto turėtojas, kurio bilietas yra apdraustas bilietų draudimu. Jeigu bilieto turėtojas perleidžia bilietą kitam asmeniui, bilietų draudimas automatiškai pereina naujajam bilieto turėtojui (naujam apdraustajam).
DRAUDIMO GALIOJIMAS
 1. Draudimo apsauga galioja biliete nurodytam renginiui (toliau – „renginys“). Draudimo apsauga gali būti suteikiama tik perkant bilietą iš „Nacionalinis bilietų platintojas“.
 2. Draudimo apsauga pradeda galioti nuo bilieto išdavimo momento. Draudimo apsauga nustoja galioti prasidėjus renginiui.
NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS
 1. Nutikus draudžiamajam įvykiui, „If“ atlygins visą kainą (įsk. mokesčius), nurodytą nepanaudotame biliete, išskyrus draudimo kainą.
 2. Jeigu turima sezoninė kortelė arba serijinis bilietas, nepanaudoto bilieto kaina apskaičiuojama padalijus bendrą kainą iš renginių skaičiaus.
 3. Draudimo apsauga ribojama vienam bilietui vienam apdraustajam, neatsižvelgiant į įsigytų bilietų kiekį.
DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
 1. Draudžiamasis įvykis (toliau - įvykis) yra apdraustojo negalėjimas dalyvauti biliete nurodytame renginyje dėl šių priežasčių:
  1. ne anksčiau kaip 10 kalendorinių dienų iki renginio pradžios įvykusi apdraustojo arba jo šeimos nario mirtis;
  2. nelaimingas atsitikimas arba staigi ir netikėta apdraustojo arba jo vaiko iki 12 metų amžiaus liga, reikalaujanti nuolatinės apdraustojo priežiūros ir slaugos, diagnozuota ne anksčiau kaip 5 kalendorinės dienos iki numatyto renginio dienos;
  3. žalos, kuri įvyksta per 24 valandas iki renginio ir viršija 2 000 eurų, apdraustojo namams (namui, butui, namų turtui) Lietuvoje dėl gaisro, sprogimo, audros, krušos, potvynio, iš vamzdžių išsiliejusio vandens, vagystės, apiplėšimo, trečiųjų asmenų padarytos žalos, dėl kurios apdraustasis būtinai privalo likti namuose. Apdraustojo šeimos nariai nelaikomi trečiaisiais asmenimis;
  4. automobilio, taksi, autobuso ir t. t. avarijos apdraustajam vykstant  į renginį;

IŠIMTYS
 1. „If“ nemoka draudimo išmokos, jeigu:
  1. nebuvo draudžiamojo įvykio;
  2. bilietu neįmanoma pasinaudoti dėl apdraustojo tyčios;
  3. draudžiamasis įvykis nutiko dėl to, kad apdraustasis vartojo alkoholį arba narkotikus;
  4. apdraustasis pavėluoja į renginį, išskyrus 10.3 p. minėtu atveju;
  5. nagrinėjant žalą draudėjas arba apdraustasis pateikė melagingus duomenis;
  6. nuostolius atlygino kitas asmuo, pvz., renginio organizatorius grąžino bilieto kainą;
  7. bilietas buvo panaudotas dalyvaujant renginyje;
  8. apdraustasis prieš įsigydamas bilietą žinojo apie atvejį arba aplinkybes, užkirsiančias kelią dalyvauti renginyje;
  9. įvykis atšaukiamas, atidedamas arba apdraustojo bilietas anuliuojamas dėl valstybės ar savivaldybės kompetetingų institucijų taikomų ribojimų arba suvaržymų.
VEIKSMAI NUTIKUS DRAUDŽIAMAJAM ĮVYKIUI
 1. Pranešimas apie draudžiamąjį įvykį turi būti pateiktas per 30 dienų nuo draudžiamojo įvykio.
 2. Kartu su pranešimu privaloma pateikti:
  1. apdraustą bilietą;
  2. ligos arba kūno sužalojimo atveju – medicininę pažymą, mirties atveju – mirties liudijimą;
  3. policijos pažymą arba nuotrauką eismo įvykio arba žalos namams atveju.
 3. „If“ prašymu turi būti pateikti papildomi įrodymai ir paaiškinimai.

GINČŲ SPRENDIMAS, PRIEŽIŪRA IR GALIOJANTI TEISĖ
 1. Šiai draudimo sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.
 2. Jei apdraustasis turi pastabų ar yra nepatenkintas If paslaugomis, gali užpildyti atsiliepimo formą  interneto svetainėje www.if.lt/atsiliepimai, parašyti el. paštu atsiliepimai@if.lt arba paštu T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius. Taip pat gali kreiptis į Lietuvos banką, kuris nagrinėja vartotojų ir draudimo bendrovių ginčus. Lietuvos banko kontaktai: tel. 8 800 50 500, el. paštas info@lb.lt, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius, www.lb.lt /.
 3. „If“ stengiasi išspręsti visus draudimo ginčus derybomis. Nepasiekus susitarimo, ginčas bus sprendžiamas teisme. Prieš kreipiantis į teismą, privaloma pateikti reikalavimą „If“.

 
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti